Loading...
Algemene voorwaarden2019-01-24T15:29:27+00:00

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN PARTICULIERE BEVEILIGINGSORGANISATIE (PBO) – DIENSTEN

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de onderstaande begrippen het volgende verstaan:
• Beveiligingsbedrijf: Het Beveiligingsbedrijf, lid van de Vereniging Erkende
Beveiligingsbedrijven, dat zich heeft verbonden tot het verrichten van de Diensten.

• Consument: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

• Diensten: de door het Beveiligingsbedrijf aan Opdrachtgever verleende diensten.

• Opdrachtgever: een ieder met wie het Beveiligingsbedrijf een Overeenkomst sluit of ten
behoeve van wie het Beveiligingsbedrijf goederen of diensten levert.

• Overeenkomst: de overeenkomst tussen het Beveiligingsbedrijf en Opdrachtgever met
betrekking tot het verrichten van de Diensten, in welke vorm of onder welke titel dan ook.

• Toegangsmiddelen: alle benodigdheden om toegang te krijgen tot de locaties waar de Diensten
dienen te worden verricht, waaronder sleutels, keycards, druppels, wachtwoorden en
toegangscodes en andere inlog- of toegang systemen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen het
Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever, waaronder begrepen alle Overeenkomsten, offertes,
aanbiedingen, leveringen en rechtshandelingen van het Beveiligingsbedrijf en alle Diensten.
2. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. Het
Beveiligingsbedrijf behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking door Beveiligingsbedrijf. Indien
Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de wijziging, is deze gerechtigd de
Overeenkomst binnen twee weken na bekendmaking als bedoeld in dit artikel op te zeggen,
zonder recht op schadevergoeding.
3. Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van
toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de
overige bepalingen volledig van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal worden
vervangen door een door de partijen in redelijkheid op te maken geldige bepaling, welke
zoveel als mogelijk dezelfde beoogde rechtsgevolgen heeft.
5. In geval enige bepaling van de (schriftelijke) Overeenkomst in strijd mocht zijn met de
bepalingen van deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling van de Overeenkomst.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen, totstandkoming en duur van de Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, van het Beveiligingsbedrijf zijn
vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is vermeld.
2. Wanneer er geen termijn voor aanvaarding is vermeld, vervalt het aanbod in ieder geval na 14
dagen.
3. Wanneer het Beveiligingsbedrijf kosten in rekening wenst te brengen voor het uitbrengen van
een offerte, wordt de Opdrachtgever hierover vooraf geïnformeerd.
4. De Overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van het Beveiligingsbedrijf
van de aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever, of
op het moment dat het Beveiligingsbedrijf de uitvoering van de Overeenkomst is
aangevangen.
5. Tenzij schriftelijk anders is overeenkomen of uit de aard van de prestatie voortvloeit dat die
eenmalig is, wordt de Overeenkomst voor bepaalde tijd aangegaan, met een looptijd van 12
maanden.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Het Beveiligingsbedrijf voert de Overeenkomst en Diensten als goed opdrachtgever uit naar
beste inzicht en vermogen, gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte informatie,
overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de gedragsregels van de Particuliere
Beveiligingsorganisaties van de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven.
2. Bijzondere eisen en wensen die door de Opdrachtgever aan de Diensten worden gesteld
dienen voor het sluiten van de Overeenkomst door de Opdrachtgever schriftelijk te worden
gemeld.
3. Het Beveiligingsbedrijf gaat uitsluitend inspanningsverplichtingen aan en garandeert niet of
staat niet in voor het bereiken van het beoogde of overeen gekomen doel. Evenmin garandeert
het Beveiligingsbedrijf de veiligheid van de door haar beveiligde objecten en personen en
verstrekt geen garanties met betrekking tot het uitblijven van omstandigheden en
schadeoorzaken – waaronder maar niet beperkt tot brand, vernieling, inbraak, diefstal, verlies,
letsel, bedreiging of overlijden – en de daarmee samenhangende (schade)gevolgen, die met de
Diensten worden getracht te beperken of voorkomen.
4. Het Beveiligingsbedrijf heeft het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst en Diensten
naar eigen inzicht derden in te schakelen.
5. Het Beveiligingsbedrijf bepaalt op welke wijze de
Diensten zullen worden ingevuld teneinde het beoogde doel te bereiken. Opdrachtnemer is niet
gehouden tot het opvolgen van instructies van Opdrachtgever welke niet zijn overeengekomen
of afbreuk kunnen doen aan het behalen van het beoogde doel. Indien de Opdrachtgever tijdens
de uitoefening van de Overeenkomst aan het Beveiligingsbedrijf instructies geeft die niet
schriftelijk zijn overeengekomen in de Overeenkomst en die leiden tot een wijziging en/of
beïnvloeding van de Diensten, dan is uitsluitend de Opdrachtgever verantwoordelijk voor alle
gevolgen die uit deze instructies voortvloeien en dient hij het Beveiligingsbedrijf daar voor
schadeloos te stellen en daartegen te vrijwaren. Opdrachtgever is niet gehouden tot het
verrichten van de Diensten buiten de overeengekomen locaties.
6. De Opdrachtgever dient zich maximaal in te spannen een goede uitvoering van de
Overeenkomst mogelijk te maken en te bevorderen. De Opdrachtgever draagt er op eigen
kosten en risico zorg voor dat alle informatie, vergunningen, Toegangsmiddelen,
voorzieningen en overige middelen waarvan het Beveiligingsbedrijf heeft aangegeven dat deze
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, of waarvan de Opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
Overeenkomst of het verlenen van de Diensten, tijdig aan het Beveiligingsbedrijf ter
beschikking staan.
7. Opdrachtgever verplicht zich om het Beveiligingsbedrijf in de
gelegenheid te stellen de Overeenkomst uit te voeren onder omstandigheden die voldoen aan
de wettelijke veiligheidseisen en andere toepasselijke voorschriften. Opdrachtgever draagt er
zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan het Beveiligingsbedrijf aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan het
Beveiligingsbedrijf wordt verstrekt. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting
voldoet, heeft het Beveiligingsbedrijf het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van Opdrachtgever, waaronder
kosten van het door het Beveiligingsbedrijf zelf verkrijgen van die middelen, volgens redelijke
tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
8. Indien door het Beveiligingsbedrijf in het kader van de Overeenkomst Diensten worden verricht in of bij het object, draagt Opdrachtgever zorg voor de door het Beveiligingsbedrijf gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in geval communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO-uitrusting. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
9. Alle door het Beveiligingsbedrijf geleverde of ter
beschikking gestelde apparatuur, software, hulpmiddelen, Toegangsmiddelen, materialen en/of
documenten blijven te allen tijde eigendom van het Beveiligingsbedrijf, tenzij schriftelijk
anders overeen gekomen.
10. In het geval is overeengekomen dat de Overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd, kan het
Beveiligingsbedrijf pas worden verplicht tot de uitvoering van een volgende fase, wanneer de
voorgaande fases door de Opdrachtgever goedgekeurd zijn en betaald indien voor die fase één
of meer separate facturen zijn gezonden.
11. Wanneer de uitvoering van de Diensten wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de
opdrachtgever verantwoordelijk is, kan het Beveiligingsbedrijf de voor hem daaruit
voortvloeiende schade op de opdrachtgever verhalen.
12. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan
het Beveiligingsbedrijf verstrekte informatie en uitvoeringsvoorschriften.
13. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade verband houdende met alle door hem
verstrekte of voorgeschreven plannen, ontwerpen, constructies, materialen, hulppersonen,
leveranciers, uitvoeringsvoorschriften en door hem goedgekeurde ontwerpen of
beveiligingsplannen van het Beveiligingsbedrijf.
14. In geval van verlies, beschadiging of disfunctioneren van Toegangsmiddelen in gebruik bij het
Beveiligingsbedrijf, stelt het Beveiligingsbedrijf de Opdrachtgever daarvan zo spoedig
mogelijk in kennis. Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de
eventuele vervanging van de sloten, vervanging of blokkering van de toegangssystemen en/of
Toegangsmiddelen, alsmede het verstrekken van nieuwe Toegangsmiddelen aan het
Beveiligingsbedrijf.
15. Controles of bezoeken naar aanleiding van een alarmmelding komen te allen tijde voor
rekening van Opdrachtgever, ongeacht de oorzaak van de alarmmelding.
16. Indien het Beveiligingsbedrijf een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert hij dat aan de
opdrachtgever. Opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit. Het
Beveiligingsbedrijf behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien het nalaten
daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor het Beveiligingsbedrijf of indien het
beveiligingsbedrijf door het nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit pleegt.
aangifte door het Beveiligingsbedrijf geschiedt onder verantwoordelijkheid van
Opdrachtgever. Het Beveiligingsbedrijf kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor
schade van derden of Opdrachtgever ten gevolge van de aangifte. Opdrachtgever vrijwaart het
Beveiligingsbedrijf voor alle aanspraken dienaangaande.
17. Kosten welke opdrachtgever zelfstandig en/of met medewerking van derden maakt om een
(mogelijk) strafbaar feit of feiten nader te onderzoeken of te ontdekken, kunnen niet bij Het
Beveiligingsbedrijf in rekening worden gebracht tenzij Het Beveiligingsbedrijf hier vooraf
schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 18. Wanneer de start en de voortgang van de
Diensten wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk
is, kan het Beveiligingsbedrijf de voor hem daaruit voortvloeiende schade op de Opdrachtgever
verhalen.

Artikel 5. Wijziging Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, waaronder
mede wordt begrepen het wijzigen van de omstandigheden of het risicoprofiel van de
personen of objecten waar de werkzaamheden van het Beveiligingsbedrijf betrekking op heeft,
zullen het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever hierover in overleg treden.
2. Een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst kan het tijdstip van voltooiing van de
Overeenkomst beïnvloeden. Het Beveiligingsbedrijf zal de Opdrachtgever hiervan op de
hoogte brengen. De Opdrachtgever kan zich in dat geval niet meer beroepen op de
oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn.
3. Het Beveiligingsbedrijf is bevoegd om wanneer het uit de wijziging of aanvulling van de
Overeenkomst voortvloeiende meer- of minderwerk financiële consequenties heeft, deze door
te berekenen aan de Opdrachtgever. Het Beveiligingsbedrijf zal de Opdrachtgever hiervan
vooraf op de hoogte brengen.
4. De verrekening van het meer- of minderwerk zal plaats vinden bij de einddeclaratie.
5. Het Beveiligingsbedrijf is niet bevoegd kosten voor meerwerk in rekening te brengen wanneer
de oorzaak van het meerwerk gelegen is in omstandigheden die het Beveiligingsbedrijf te
verwijten zijn.
6. Het Beveiligingsbedrijf is bevoegd kostenverhogende omstandigheden waaraan een wettelijk
voorschrift ten grondslag ligt, door te berekenen aan de Opdrachtgever.

Artikel 6. Leveringstermijn en voltooiing van de Overeenkomst

1. Het Beveiligingsbedrijf zal zich inspannen de voltooiing van de Overeenkomst binnen de
opgegeven periode of tijdvak te realiseren. Een overeengekomen periode, tijdvak,
aanvangsdatum of einddatum is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de Opdrachtgever het Beveiligingsbedrijf
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor nakoming te geven.
2. Het Beveiligingsbedrijf brengt de Opdrachtgever desgewenst op de hoogte van de voltooiing
van de uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever wordt geacht de uitvoering van de
Overeenkomst, dan wel het resultaat van de werkzaamheden van het Beveiligingsbedrijf te
hebben aanvaard i) wanneer hij dat aan het Beveiligingsbedrijf verklaart, of ii) indien hij niet
binnen 2 werkdagen na de uitvoering van de Overeenkomst voltooid is, schriftelijk en
onderbouwd daartegen bezwaar heeft gemaakt, voorzien van een opgave van de nog te
verrichten werkzaamheden.

Artikel 7. Prijzen en betaling
1. Alle door het Beveiligingsbedrijf in offertes, aanbiedingen of Overeenkomsten vermelde
prijzen zijn exclusief belastingen, waaronder begrepen omzetbelasting (BTW), en andere van
overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven. De in de offertes aan
Consumenten vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
2. Het Beveiligingsbedrijf is te allen tijde gerechtigd kostenverhogende omstandigheden waaraan
een wettelijk voorschrift ten grondslag ligt, of stijgingen in de kosten die het gevolg zijn van
buiten haar invloedssfeer gelegen omstandigheden of door verhoging van de inkoopprijzen,
door te berekenen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is niet gerechtigd naar aanleiding
van deze verhogingen de overeenkomst tussentijds te beëindigden. Indien de prijsverhoging
plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, is de Opdrachtgever die
handelt als Consument gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen binnen 30 dagen na
kennisgeving van de betreffende aanpassing tegen de datum waarop de aanpassing in werking
treedt, tenzij het Beveiligingsbedrijf naar aanleiding daarvan de aangekondigde aanpassing
alsnog intrekt in welk geval de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke voorwaarden
voortduurt.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting, opschorting of verrekening. Door de
Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst
open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.
4. Het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat de
werkzaamheden, of de levering van producten of diensten, op basis van nacalculatie wordt
uitgevoerd. Het Beveiligingsbedrijf brengt in dit geval de Opdrachtgever vooraf op de hoogte
van het te hanteren uurtarief en de geschatte materiaalkosten. Bij gebreke daarvan geldt een
redelijk uurtarief en redelijke materiaalkosten.
5. Tenzij anders is overeengekomen, kan het Beveiligingsbedrijf geheel naar eigen keuze de
verrichtte werkzaamheden in rekening te brengen door middel van voorschotnota’s,
tussentijdse facturen en eindfacturen.
6. Betaling van de door het Beveiligingsbedrijf ingediende voorschotnota’s dient voor de aanvang
van de uitvoering van de Overeenkomst plaats te vinden. Betaling van de overige facturen
dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bezwaren tegen de hoogte van de
declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
7. De administratie van het Beveiligingsbedrijf strekt tot volledig bewijs ter zake hetgeen
Opdrachtgever aan het beveiligingsbedrijf is verschuldigd behoudens door Opdrachtgever te
leveren tegenbewijs.
8. Indien het Beveiligingsbedrijf de uit hoofde van de Overeenkomst
verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is deze, zonder dat aanmaning of ingebrekestelling
noodzakelijk is, over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW
verschuldigd onverminderd de overige rechten van het Beveiligingsbedrijf. De Opdrachtgever
die als consument handelt, is de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd. Daarnaast
is de Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de door het Beveiligingsbedrijf gemaakte,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten.
9. Voor de hoogte van de buitengerechtelijke (incasso)kosten geldt het volgende:
• voor zover de Opdrachtgever handelt als Consument, maakt het Beveiligingsbedrijf
aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding van
buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand
bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien
dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de het
Beveiligingsbedrijf wordt voldaan;
• voor zover de Opdrachtgever niet handelt als Consument, maakt het Beveiligingsbedrijf
in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en tevens in afwijking van
het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een
vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan
worden als volgt worden vastgesteld: – over de eerste Euro 10.000,- : 15%; – over het
meerdere tot Euro 25.000,- :10%; – over het meerdere tot Euro 50.000,- : 5%; met een
minimum van Euro 250,-. Indien het Beveiligingsbedrijf aantoont hogere kosten te
hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Het Beveiligingsbedrijf is jegens de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor directe
schade, die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het Beveiligingsbedrijf of
haar medewerkers en is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid en schade die door de
lopende aansprakelijkheidsverzekering van het Beveiligingsbedrijf wordt gedekt.
2. Het Beveiligingsbedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade in de volgende gevallen:
• het schade veroorzakende feit bij de uitvoering van de Overeenkomst reeds
waarneembaar aanwezig was en de Opdrachtgever op dat moment daarvan geen melding
heeft gemaakt;
• de schade het gevolg is van onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud van het te
beveiligen object door de Opdrachtgever;
• zonder toestemming van het Beveiligingsbedrijf is afgeweken van het veiligheidsplan,
gegeven instructies of aanwijzingen;
• de Opdrachtgever het Beveiligingsbedrijf onvoldoende in de gelegenheid stelt de oorzaak
van de schade weg te nemen.
3. Indien het Beveiligingsbedrijf aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt
tot directe en materiele schade die het uitsluitend gevolg is van een toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van de schriftelijk vastgelegde verplichtingen uit de Overeenkomst door het
Beveiligingsbedrijf en Opdrachtgever het Beveiligingsbedrijf daarvoor tijdig in gebreke heeft
gesteld waarbij het Beveiligingsbedrijf in de gelegenheid is gesteld het gebrek te herstellen.
4. In geen geval is het Beveiligingsbedrijf aansprakelijk voor enige vorm van indirecte of
gevolgschade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot vertragingsschade, omzet- of
winstderving, gemiste besparingen, bedrijfsstoringen, verlies aan capaciteit of inzet van
mensen of productiemiddelen en bedrijfssluiting.
5. Schade dient binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering, door
Opdrachtgever schriftelijk bij het
beveiligingsbedrijf gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op schadevergoeding
en alle overige aanspraken. Iedere aansprakelijkheid vervalt in ieder geval drie maanden na
levering van de producten of diensten waar de schade mee samenhangt, tenzij de schade
geldig en tijdig overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld.
6. De aansprakelijkheid van
het Beveiligingsbedrijf is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuur exclusief btw van
de levering waar de schade mee verband houdt, doch met een maximum van EUR 20.000,-
per gebeurtenis of samenhangende gebeurtenissen en tot maximaal EUR 60.000 per jaar.
Onverminderd de voorgaande beperkingen, is de aansprakelijkheid voor schade in ieder geval
beperkt tot het daadwerkelijk door de verzekeraar van het Beveiligingsbedrijf uitgekeerde
bedrag.
7. Het Beveiligingsbedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien i) het Beveiligingsbedrijf haar
werkzaamheden heeft moeten uitvoeren zonder een goedgekeurd veiligheidsplan, of i) de
schade het gevolg is van onjuistheid van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie, b)
onvolkomenen die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens en
Toegangsmiddelen, c) verlies of diefstal van Toegangsmiddelen, of d) problemen bij het
bereiken van door Opdrachtgever opgegeven contactpersonen.
8. De Opdrachtgever zal het Beveiligingsbedrijf schadeloos stellen voor en vrijwaren van alle
aanspraken van derden (waaronder begrepen aanspraken van werknemers van het
Beveiligingsbedrijf uit hoofde van schending van de artikelen 7:611 en 7:658 BW) verband
houdende met de uitvoering van de Overeenkomst en schade die voor het Beveiligingsbedrijf
kan ontstaan en die krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de
Opdrachtgever komt.

Artikel 9. Overmacht
1. Indien de uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van overmacht wordt vertraagd of
belemmert, is het Beveiligingsbedrijf gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten of de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te beëindigen,
zonder verplichting tot schadevergoeding.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop het Beveiligingsbedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het
Beveiligingsbedrijf niet in staat is de verplichtingen na te komen, waaronder, maar niet
beperkt tot werkstakingen, ziekte van personeelsleden, arbeidsgeschillen, stroom- computer-
telefoon- en telefaxstoringen, disfunctioneren van alarmsystemen, ongewone verkeersdrukte
of weersomstandigheden, tekortkomingen van derden, waaronder leveranciers en
onderaannemers, die door het Beveiligingsbedrijf ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst zijn ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door derden of
maatregelen van overheidswege.
3. Het Beveiligingsbedrijf is gerechtigd gedurende de
periode dat de overmacht zich voordoet de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op
te schorten. Het Beveiligingsbedrijf is niet tot enige schadevergoeding jegens de
Opdrachtgever gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft
kunnen nakomen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn partijen gehouden
zo spoedig mogelijk in overleg te treden aangaande een redelijke oplossing van de ontstane
situatie.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
1. De rechten van intellectuele eigendommen op alle documenten zoals tekeningen, afbeeldingen,
technische beschrijvingen en ontwerpen die in het kader van een aanbieding, offerte of de
Overeenkomst tot stand zijn gebracht, berusten bij het Beveiligingsbedrijf. Het is de
Opdrachtgever niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van het Beveiligingsbedrijf
deze documenten te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden te verstrekken.
2. Wanneer een aanbieding of offerte niet tot een Overeenkomst leidt, dient de Opdrachtgever alle
tot die aanbieding of offerte behorende documenten op eerste verzoek van het
Beveiligingsbedrijf retour te zenden of te vernietigen.

Artikel 11. Zekerheid
1. Wanneer na het sluiten van de Overeenkomst het Beveiligingsbedrijf er redelijkerwijs niet op
kan vertrouwen dat de Opdrachtgever zijn
betalingsverplichting volledig en tijdig zal nakomen, kan het Beveiligingsbedrijf van
Opdrachtgever zekerheid bedingen voor al diens bestaande en toekomstige verplichtingen. Het
Beveiligingsbedrijf is, zolang de zekerheidstelling uitblijft, bevoegd de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten en/of, nadat Opdrachtgever daartoe in gebreke is gesteld, de
Overeenkomst te ontbinden.
2. Alle door het Beveiligingsbedrijf in het kader van de uitvoering
van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde goederen,
blijven eigendom van het Beveiligingsbedrijf totdat de Opdrachtgever al haar verplichtingen
jegens het Beveiligingsbedrijf is nagekomen, waaronder begrepen de betaling van alle
gedurende de looptijd van die overeenkomst verschuldigd(e) (te worden) bedragen alsmede
eventuele vertragingsrente en/of incassokosten.

Artikel 12. Geheimhouding
1. Het Beveiligingsbedrijf, de Opdrachtgever alsmede de door één der partijen in het kader van
de opdracht ingeschakelde derden, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of
als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, waaronder in elk geval begrepen het
beveiligingsplan, de dienstenschema’s en instructies van het Beveiligingsbedrijf ter zake de
Diensten.
2. Opdrachtgever erkent dat toegang tot en verspreiding van persoonlijke informatie van zichzelf
of haar medewerkers, vertegenwoordigers of met haar gelieerde partijen in het belang van een
juiste dienstverlening zoals in deze overeenkomst vastgelegd, noodzakelijk kan zijn.
Opdrachtgever vrijwaart het Beveiligingsbedrijf voor eventuele aanspraken van derden die
daarmee samenhangen.

Artikel 13. Beëindiging en opschorting
1. Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt dat een Overeenkomst voor
onbepaalde tijd slechts kan worden opgezegd met inachtneming van een Opzegtermijn van zes
(6) maanden.
2. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd en slechts tegen
het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Bij
gebreke van een tijdige opzegging wordt de Overeenkomst opnieuw voor dezelfde periode en
onder dezelfde voorwaarden voortgezet, totdat die rechtsgeldig wordt beëindigd. In afwijking
van het voorgaande geldt voor een Opdrachtgever die handelt als consument dat de
Overeenkomst van rechtswege eindigt na afloop van de looptijd van de Overeenkomst. Indien
de Overeenkomst vervolgens stilzwijgend wordt voortgezet geldt die voor onbepaalde tijd en
kan die te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) maanden schriftelijk
per aangetekende post worden opgezegd.
3. Het Beveiligingsbedrijf is onder meer bevoegd de
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang
kosteloos te beëdigingen of ontbinden, één en ander onverminderd het recht van het
Beveiligingsbedrijf om schadevergoeding te vorderen, indien:
• de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of daartoe een aanvraag is
ingediend, aan Opdrachtgever (voorlopig) surséance van betaling is verleend of is
toegelaten tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
4. Het Beveiligingsbedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien i) het Beveiligingsbedrijf haar
werkzaamheden heeft moeten uitvoeren zonder een goedgekeurd veiligheidsplan, of i) de
schade het gevolg is van onjuistheid van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie, b)
onvolkomenen die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens en
Toegangsmiddelen, c) verlies of diefstal van Toegangsmiddelen, of d) problemen bij het
bereiken van door Opdrachtgever opgegeven contactpersonen.
5. De Opdrachtgever zal het Beveiligingsbedrijf schadeloos stellen voor en vrijwaren van alle
aanspraken van derden (waaronder begrepen aanspraken van werknemers van het
Beveiligingsbedrijf uit hoofde van schending van de artikelen 7:611 en 7:658 BW) verband
houdende met de uitvoering van de Overeenkomst en schade die voor het Beveiligingsbedrijf
kan ontstaan en die krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de
Opdrachtgever komt.

Artikel 9. Overmacht
1. Indien de uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van overmacht wordt vertraagd of
belemmert, is het Beveiligingsbedrijf gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten of de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te beëindigen,
zonder verplichting tot schadevergoeding.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop het Beveiligingsbedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het
Beveiligingsbedrijf niet in staat is de verplichtingen na te komen, waaronder, maar niet
beperkt tot werkstakingen, ziekte van personeelsleden, arbeidsgeschillen, stroom- computer-
telefoon- en telefaxstoringen, disfunctioneren van alarmsystemen, ongewone verkeersdrukte
of weersomstandigheden, tekortkomingen van derden, waaronder leveranciers en
onderaannemers, die door het Beveiligingsbedrijf ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst zijn ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door derden of
maatregelen van overheidswege.
3. Het Beveiligingsbedrijf is gerechtigd gedurende de
periode dat de overmacht zich voordoet de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op
te schorten. Het Beveiligingsbedrijf is niet tot enige schadevergoeding jegens de
Opdrachtgever gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft
kunnen nakomen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn partijen gehouden
zo spoedig mogelijk in overleg te treden aangaande een redelijke oplossing van de ontstane
situatie.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
1. De rechten van intellectuele eigendommen op alle documenten zoals tekeningen,
afbeeldingen, technische beschrijvingen en ontwerpen die in het kader van een aanbieding,
offerte of de Overeenkomst tot stand zijn gebracht, berusten bij het Beveiligingsbedrijf. Het is
de Opdrachtgever niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van het
Beveiligingsbedrijf deze documenten te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden te
verstrekken.
2. Wanneer een aanbieding of offerte niet tot een Overeenkomst leidt, dient de Opdrachtgever
alle tot die aanbieding of offerte behorende documenten op eerste verzoek van het
Beveiligingsbedrijf retour te zenden of te vernietigen.

Artikel 11. Zekerheid
1. Wanneer na het sluiten van de Overeenkomst het Beveiligingsbedrijf er redelijkerwijs niet op
kan vertrouwen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting volledig en tijdig zal
nakomen, kan het Beveiligingsbedrijf van Opdrachtgever zekerheid bedingen voor al diens
bestaande en toekomstige verplichtingen. Het Beveiligingsbedrijf is, zolang de
zekerheidstelling uitblijft, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of,
nadat Opdrachtgever daartoe in gebreke is gesteld, de Overeenkomst te ontbinden.
2. Alle door het Beveiligingsbedrijf in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan de
Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde goederen, blijven eigendom van het
Beveiligingsbedrijf totdat de Opdrachtgever al haar verplichtingen jegens het
Beveiligingsbedrijf is nagekomen, waaronder begrepen de betaling van alle gedurende de
looptijd van die overeenkomst verschuldigd(e) (te worden) bedragen alsmede eventuele
vertragingsrente en/of incassokosten.

Artikel 12. Geheimhouding
1. Het Beveiligingsbedrijf, de Opdrachtgever alsmede de door één der partijen in het kader van
de opdracht ingeschakelde derden, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of
als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, waaronder in elk geval begrepen het
beveiligingsplan, de dienstenschema’s en instructies van het Beveiligingsbedrijf ter zake de
Diensten.
2. Opdrachtgever erkent dat toegang tot en verspreiding van persoonlijke informatie van zichzelf
of haar medewerkers, vertegenwoordigers of met haar gelieerde partijen in het belang van een
juiste dienstverlening zoals in deze overeenkomst vastgelegd, noodzakelijk kan zijn.
Opdrachtgever vrijwaart het Beveiligingsbedrijf voor eventuele aanspraken van derden die
daarmee samenhangen.

Artikel 13. Beëindiging en opschorting
1. Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt dat een Overeenkomst voor
onbepaalde tijd slechts kan worden opgezegd met inachtneming van een Opzegtermijn van
zes (6) maanden.
2. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden
opgezegd en slechts tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn
van drie (3) maanden. Bij gebreke van een tijdige opzegging wordt de Overeenkomst
opnieuw voor dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden voortgezet, totdat die
rechtsgeldig wordt beëindigd. In afwijking van het voorgaande geldt voor een Opdrachtgever
die handelt als consument dat de Overeenkomst van rechtswege eindigt na afloop van de
looptijd van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst vervolgens stilzwijgend wordt
voortgezet geldt die voor onbepaalde tijd en kan die te allen tijde met inachtneming van een
opzegtermijn van zes (6) maanden schriftelijk per aangetekende post worden opgezegd.
3. Het Beveiligingsbedrijf is onder meer bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang kosteloos te beëdigingen of
ontbinden, één en ander onverminderd het recht van het Beveiligingsbedrijf om
schadevergoeding te vorderen, indien:
• de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of daartoe een aanvraag is
ingediend, aan Opdrachtgever (voorlopig) surséance van betaling is verleend of is
toegelaten tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen;
• de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig
nakomt; • na het sluiten van de Overeenkomst het Beveiligingsbedrijf ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat i) de Opdrachtgever haar
verplichtingen niet zal nakomen, of ii) het Beveiligingsbedrijf de Overeenkomst niet als
goed opdrachtnemer kan uitvoeren; • na het sluiten van de Overeenkomst er een
zodanige wijziging is van omstandigheden dat het Beveiligingsbedrijf de Overeenkomst
niet meer wil of kan uitvoeren, dan wel niet meer onder gelijke voorwaarden;
• het Beveiligingsbedrijf de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd
heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel
onvoldoende is;
• de verzekeringsdekking van het Beveiligingsbedrijf met betrekking tot de Overeenkomst
of Diensten om welke reden dan ook komt te vervallen of ingrijpend wordt gewijzigd;
• er sprake is van een wijziging in de wet- en regelgeving met ingrijpende gevolgen voor
de verplichtingen van het Beveiligingsbedrijf uit hoofde van de Overeenkomst.
4. Bij beëindiging van de Overeenkomst zijn alle vorderingen van het Beveiligingsbedrijf
op de Opdrachtgever direct opeisbaar, is de Opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke
teruggave van alle nog niet betaalde zaken en heeft het Beveiligingsbedrijf het recht en
wordt zij hierbij door Opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd zich al dan niet met
gebruikmaking van de Toegangsmiddelen toegang te verschaffen tot de terreinen en
gebouwen van de Opdrachtgever, deze te betreden en de betreffende zaken in bezit te
nemen.
5. De Opdrachtgever is slechts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden in geval van een
toerekenbare tekortkoming door het Beveiligingsbedrijf die ontbinding rechtvaardigt en
het Beveiligingsbedrijf daarbij na voorafgaande ingebrekestelling door Opdrachtgever in
verzuim is.
6. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal
waarvan het Beveiligingsbedrijf zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of
zich pleegt te bedienen, of de omstandigheden met betrekking tot de personen of objecten
waar de werkzaamheden van het Beveiligingsbedrijf betrekking op heeft welke van dien
aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate
bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder
de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is het
Beveiligingsbedrijf bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de Overeenkomst tussen het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever, met inbegrip van de
totstandkoming en uitvoering daarvan en eventueel daarmee samenhangende geschillen, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen het Beveiligingsbedrijf
en de Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter in
het arrondissement waar het Beveiligingsbedrijf gevestigd is, dan wel – indien de
Opdrachtgever een Consument is – het arrondissement waar de Opdrachtgever gevestigd is.

BIJZONDERE DIENSTEN

Artikel 15. Alarmcentrale
1. De alarmcentraledienst is een dienst waarbij de aangewezen alarmcentrale meldingen van
specifieke beveiligingsapparatuur ontvangt en verwerkt om vervolgens de instanties en/of
personen te waarschuwen conform de Overeenkomst en/of schriftelijke instructies door
Opdrachtgever.
2. Het Beveiligingsbedrijf zal daarbij zoveel mogelijk de door Opdrachtgever
schriftelijk opgegeven volgorde aanhouden, maar is daaraan niet gebonden. Het
Beveiligingsbedrijf staat niet in voor de bereikbaarheid, het handelen, nalaten of overig
(adequaat) ingrijpen door de gewaarschuwde personen en/of (overheids)instanties.
3. Indien de melding daartoe aanleiding geeft, ter beoordeling van het Beveiligingsbedrijf, is het
Beveiligingsbedrijf gerechtigd voor rekening van Opdrachtgever te situatie ter plaatse te
onderzoeken, uitsluitend indien en voor zover zulks onderdeel is van de Diensten.
4. Het Beveiligingsbedrijf heeft het recht gegevens afkomstig van Opdrachtgever op te (laten)
slaan in een digitale databank. Op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal het
Beveiligingsbedrijf een actueel overzicht van de in de databank geregistreerde gegevens
toezenden.
5. Indien de door de alarmcentrale geregistreerde signalen afwijken van de alarminstallatie en/of
van Opdrachtgever, zijn de gegevens van de door het Beveiligingsbedrijf gebruikte
alarmcentrale doorslaggevend.
6. Mede ter voorkoming van nodeloze alarmering van de politie en/of andere overheidsinstanties
heeft het Beveiligingsbedrijf het recht een alarmmelding eerst bij Opdrachtgever te verifiëren.
Bij meer dan 5 nodeloze alarmmeldingen heeft het Beveiligingsbedrijf het recht een bedrag
van € 25,00 exclusief BTW per nodeloze melding in rekening te brengen dan wel, na
schriftelijke waarschuwing, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de plaatsing van een alarminstallatie die geschikt is
om aangesloten te worden op de alarmcentrale van het Beveiligingsbedrijf, de instandhouding
van de verbinding, het tijdig in- en uitschakelen van de alarminstallatie en het gebruik van de
alarminstallatie overeenkomstig de instructies/gebruiksaanwijzing.
8. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de instructie van derden (waaronder haar
medewerkers) die met het oog op de correcte uitvoering van deze Overeenkomst op de hoogte
dienen te zijn van de bedieningsvoorschriften van de alarminstallatie en de procedure die
gevolgd wordt bij een alarmmelding.
9. Het Beveiligingsbedrijf is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van storingen of gebreken
aan de alarminstallatie, alarmcentrale en/of de verbinding, door welke oorzaak ook.
10. Opdrachtgever is verplicht het Beveiligingsbedrijf toegang te verlenen tot het object voor het
verrichten van noodzakelijke werkzaamheden aan de alarminstallatie.
11. De alarmcentraledienst heeft slechts de functie van signalering en garandeert Opdrachtgever
niet het voorkomen of achterwege blijven van schade toebrengende oorzaken.

Artikel 16 Video-observatiedienst
1. De video-observatiedienst is een dienst waarbij het Beveiligingsbedrijf zich verplicht om een
alarmmelding die bij de video-observatiecentrale binnenkomt te verifiëren door te trachten een
verbinding tot stand te brengen met de bij Opdrachtgever geplaatste opnameapparatuur om
vervolgens de instanties en/of personen te waarschuwen conform de Overeenkomst en/of
schriftelijke instructies door Opdrachtgever.
2. Het bepaalde in de artikelen 15.2 tot en met 15.11 van deze voorwaarden is – mutatis
mutandis – van overeenkomstige toepassing op de video-observatiedienst.
3. Bij preventief cameratoezicht voert het Beveiligingsbedrijf overeenkomstig een met
Opdrachtgever vooraf overeengekomen tijdsschema preventief toezicht uit via een
videoverbinding met het te beveiligen object.
4. De beeldkwaliteit van de videobeelden kan variëren, waardoor het Beveiligingsbedrijf niet
kan instaan voor juiste en/of volledige waarneming.

Artikel 17. Boodschappendienst
1. De boodschappendienst is een dienst waarbij het Beveiligingsbedrijf zich verplicht om een
boodschap die bij de centrale binnenkomt door te geven, of een gesprek door te verbinden aan
de overeengekomen personen conform de Overeenkomst en/of schriftelijke instructies door
Opdrachtgever.
2. Het bepaalde in de artikelen 15.2 tot en met 15.11 van deze voorwaarden is – mutatis
mutandis – van overeenkomstige toepassing op de boodschappendienst.
3. Het Beveiligingsbedrijf is slechts gehouden boodschappen door te geven. Het
Beveiligingsbedrijf zal niet ingaan op verzoeken om informatie of commentaar en zal geen
klachten in behandeling nemen. Het Beveiligingsbedrijf is niet aansprakelijk voor schade die
verband houdt met de onbereikbaarheid van de opgegeven personen.
4. Indien het werkelijk aantal door te geven boodschappen, gemeten over een periode van drie
maanden, hoger blijkt te zijn dan overeengekomen, zal het Beveiligingsbedrijf het aantal extra
boodschappen in rekening brengen, naar evenredigheid van de vergoeding voor het
overeengekomen aantal boodschappen.
5. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de telefoon van Opdrachtgever wordt
doorgeschakeld naar de centrale van het Beveiligingsbedrijf, dan wel dat bellers tussen de
overeengekomen tijdstippen contact opnemen met de centrale van het Beveiligingsbedrijf via
de daartoe aangewezen telefoonverbinding of nummer.

Artikel 18. Alarmopvolging en mobiele surveillancedienst
1. De mobiele surveillancedienst is een dienst waarbij een medewerker naar aanleiding van een
(alarm)melding, of – indien zulks is overeen gekomen – naar aanleiding van eigen
waarneming of inschatting van de omstandigheden of situatie, ter plaatse een onderzoek
instelt. De surveillancedienst kan ook bestaan uit het openen- en/of sluiten van een object
en/of het uitvoeren van preventieve controleronden indien zulks is overeengekomen.
2. De Diensten zullen geen betrekking hebben op geschillen of conflicten tussen de
Opdrachtgever en derden. Het Beveiligingsbedrijf is niet gehouden zich bloot te stellen aan
geweld of een gewelddadige omstandigheden.
3. Het bepaalde in de artikelen 15.2 tot en met 15.11 van deze voorwaarden is – mutatis
mutandis – van overeenkomstige toepassing op de alarmopvolging en mobiele
surveillancedienst.
4. Het Beveiligingsbedrijf is niet aansprakelijk voor vertragingen bij het uitvoeren van de
Diensten die het gevolg zijn van externe omstandigheden, zoals verkeersdrukte en
weersomstandigheden.
5. Indien Opdrachtgever niet is aangesloten bij de alarmcentrale van het Beveiligingsbedrijf,
maar bij een externe alarmcentrale, is het Beveiligingsbedrijf nimmer verantwoordelijk of
aansprakelijk voor het functioneren van die externe alarmcentrale en de onjuistheid van de
door die externe alarmcentrale verstrekte gegevens. De externe alarmcentrale is
verantwoordelijk voor de registratie en mutatie van de waarschuwingsadressen en
actiepatronen en draagt er zorg voor dat contact wordt opgenomen met de door
Opdrachtgever opgegeven personen. Voor het geval registratie en mutatie toch door de
alarmcentrale van het Beveiligingsbedrijf plaatsvindt, geldt het bepaalde in de artikelen 15.2
tot en met 15.11 van deze voorwaarden.
6. Een nodeloze controle zal, ongeacht de oorzaak, als alarmopvolging worden aangemerkt en
aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien het Beveiligingsbedrijf surveillant op
verzoek van Opdrachtgever naar een object moet komen, terwijl geen sprake is van een
alarmmelding, zal aan Opdrachtgever eveneens een alarmopvolging in rekening kunnen
worden gebracht.
7. De controles of bezoeken van het Beveiligingsbedrijf aan een object kunnen deel uitmaken
van een ronde die tevens inspecties van objecten van andere opdrachtgevers omvat, teneinde
de kosten van de beveiliging tot een redelijk niveau te beperken. Het Beveiligingsbedrijf kan
genoodzaakt zijn om een ander object met spoed te onderzoeken of assistentie te verlenen
waardoor de controle van het object van Opdrachtgever incidenteel kan worden vertraagd,
onderbroken of overgeslagen. Voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van een
dergelijke verhindering is het Beveiligingsbedrijf niet aansprakelijk.
8. Het Beveiligingsbedrijf is niet aansprakelijk voor vertragingen van openingen en sluitingen
van het object die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, zoals ongewone
verkeersdrukte en weersomstandigheden.

Artikel 19. Objectbeveiliging
1. Objectbeveiliging is een dienst waarbij het Beveiligingsbedrijf zich verplicht om een
overeengekomen object te beveiligen conform de Overeenkomst en/of schriftelijke instructies
door Opdrachtgever.
2. Het bepaalde in de artikelen 15.2 tot en met 15.11 en 18.4 tot en met 18.8 van deze
voorwaarden is – mutatis mutandis – van overeenkomstige toepassing op de objectbeveiliging.
3. Het Beveiligingsbedrijf zal de benodigde medewerkers beschikbaar stellen overeenkomstig
een met Opdrachtgever overeengekomen rooster. Extra uren zullen Opdrachtgever
afzonderlijk in rekening worden gebracht. Voor een korte dienst (minder dan drie uur) wordt
tenminste drie uur in rekening gebracht.
4. Indien door het Beveiligingsbedrijf op verzoek van Opdrachtgever minder uren worden geleverd dan waarin het rooster voorziet, leidt dat niet tot vermindering van de prijs.
5. Het Beveiligingsbedrijf zal de voor het object geldende reglementen en/of huisregels naleven, voor zover de door het Beveiligingsbedrijf te verrichten taken dat toelaten.

Artikel 20. Overige diensten
1. Indien het Beveiligingsbedrijf wordt ingeschakeld voor het leveren van overige
beveiligingsdiensten, zal het Beveiligingsbedrijf alleen kunnen worden aangesproken op
nakoming van de schriftelijk overeen gekomen diensten of schriftelijk gegeven en door het
Beveiligingsbedrijf aanvaarde instructies van de Opdrachtgever.
2. Tenzij anders overeen gekomen is Opdrachtgever voor de overige diensten een redelijke
vergoeding verschuldigd over de volledig duur van de geleverde diensten (op basis
van gewerkte uren) en voor het Beveiligingsbedrijf gemaakte onkosten. Indien buiten de
gebruikelijke kantoortijden of werkdagen werkzaamheden worden verricht, of in geval van
overuren, worden de bij het Beveiligingsbedrijf geldende toeslagen toegepast.
3. Het Beveiligingsbedrijf factureert in beginsel aan de hand van ingevulde tijdstaten. Het
Beveiligingsbedrijf is gerechtigd maar niet gehouden Opdrachtgever te verzoeken de tijdstaten
voor akkoord te tekenen. Indien Opdrachtgever zulks weigert, heeft het Beveiligingsbedrijf
het recht het aantal door de medewerkers gewerkte uren zelf vast te stellen overeenkomstig de
opgave van de medewerkers dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op
de overeengekomen duur of naar keuze van het Beveiligingsbedrijf, in redelijkheid te
schatten.
4. De Opdrachtgever dient er voor in te staan dat de objectiviteit en/of integriteit van het
Beveiligingsbedrijf zal zijn gewaarborgd, bij gebreke daarvan is het Beveiligingsbedrijf
gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling onmiddellijk te beëindigen of
ontbinden.
5. Indien overeen gekomen zal het Beveiligingsbedrijf ter afsluiting van de uitgevoerde opdracht
aan de Opdrachtgever verslag uitbrengen van de resultaten van de Diensten.

 Algemene Leveringsvoorwaarden particuliere beveiligingsorganisatie (PBO) – Diensten

 

Artikel 1. Definities 

 

1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de onderstaande begrippen het volgende verstaan:

    • Beveiligingsbedrijf:Het Beveiligingsbedrijf, lid van de Vereniging Erkende 

     Beveiligingsbedrijven, dat zich heeft verbonden tot het verrichten van de Diensten.

 

    • Consument:een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

    • Diensten:de door het Beveiligingsbedrijf aan Opdrachtgever verleende diensten.

 

    • Opdrachtgever:een ieder met wie het Beveiligingsbedrijf een Overeenkomst sluit of ten

      behoeve van wie het Beveiligingsbedrijf goederen of diensten levert.

 

   • Overeenkomst:de overeenkomst tussen het Beveiligingsbedrijf en Opdrachtgever met

      betrekking tot het verrichten van de Diensten, in welke vorm of onder welke titel dan ook.

 

   • Toegangsmiddelen:alle benodigdheden om toegang te krijgen tot de locaties waar de Diensten 

     dienen te worden verricht, waaronder sleutels, keycards, druppels, wachtwoorden en

     toegangscodes en andere inlog- of toegang systemen. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen het

       Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever, waaronder begrepen alle Overeenkomsten, offertes,

        aanbiedingen, leveringen en rechtshandelingen van het Beveiligingsbedrijf en alle Diensten.

2.     Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. Het

       Beveiligingsbedrijf behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

        Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking door Beveiligingsbedrijf. Indien

        Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de wijziging, is deze gerechtigd de

        Overeenkomst binnen twee weken na bekendmaking als bedoeld in dit artikel op te zeggen,

        zonder recht op schadevergoeding.

3.     Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van

        toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.     Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de

        overige bepalingen volledig van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal worden

        vervangen door een door de partijen in redelijkheid op te maken geldige bepaling, welke 

        zoveel als mogelijk dezelfde beoogde rechtsgevolgen heeft.

5.     In geval enige bepaling van de (schriftelijke) Overeenkomst in strijd mocht zijn met de

        bepalingen van deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling van de Overeenkomst.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen, totstandkoming en duur van de Overeenkomst

1.      Alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, van het Beveiligingsbedrijf zijn

         vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is vermeld. 

2.      Wanneer er geen termijn voor aanvaarding is vermeld, vervalt het aanbod in ieder geval na 14

         dagen.

3.      Wanneer het Beveiligingsbedrijf kosten in rekening wenst te brengen voor het uitbrengen van

         een offerte, wordt de Opdrachtgever hierover vooraf geïnformeerd.

4.      De Overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van het Beveiligingsbedrijf

         van de aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever, of

         op het moment dat het Beveiligingsbedrijf de uitvoering van de Overeenkomst is

         aangevangen.

5.      Tenzij schriftelijk anders is overeenkomen of uit de aard van de prestatie voortvloeit dat die

         eenmalig is, wordt de Overeenkomst voor bepaalde tijd aangegaan, met een looptijd van 12

         maanden. 

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

1.      Het Beveiligingsbedrijf voert de Overeenkomst en Diensten als goed opdrachtgever uit naar

         beste inzicht en vermogen, gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte informatie,

         overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de gedragsregels van de Particuliere

        Beveiligingsorganisaties van de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven.

2.      Bijzondere eisen en wensen die door de Opdrachtgever aan de Diensten worden gesteld

         dienen voor het sluiten van de Overeenkomst door de Opdrachtgever schriftelijk te worden

         gemeld.

3.     Het Beveiligingsbedrijf gaat uitsluitend inspanningsverplichtingen aan en garandeert niet of

        staat niet in voor het bereiken van het beoogde of overeen gekomen doel. Evenmin garandeert

        het Beveiligingsbedrijf de veiligheid van de door haar beveiligde objecten en personen en

        verstrekt geen garanties met betrekking tot het uitblijven van omstandigheden en

        schadeoorzaken – waaronder maar niet beperkt tot brand, vernieling, inbraak, diefstal, verlies,

        letsel, bedreiging of overlijden – en de daarmee samenhangende (schade)gevolgen, die met de

        Diensten worden getracht te beperken of  voorkomen.

4.     Het Beveiligingsbedrijf heeft het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst en Diensten

        naar eigen inzicht derden in te schakelen.

5.    Het Beveiligingsbedrijf bepaalt op welke wijze de

        Diensten zullen worden ingevuld teneinde het beoogde doel te bereiken. Opdrachtnemer is niet

        gehouden tot het opvolgen van instructies van Opdrachtgever welke niet zijn overeengekomen

        of afbreuk kunnen doen aan het behalen van het beoogde doel. Indien de Opdrachtgever tijdens

        de uitoefening van de Overeenkomst aan het Beveiligingsbedrijf instructies geeft die niet

        schriftelijk zijn overeengekomen in de Overeenkomst en die leiden tot een wijziging en/of

        beïnvloeding van de Diensten, dan is uitsluitend de Opdrachtgever verantwoordelijk voor alle

        gevolgen die uit deze instructies voortvloeien en dient hij het Beveiligingsbedrijf daar voor

        schadeloos te stellen en daartegen te vrijwaren. Opdrachtgever is niet gehouden tot het

        verrichten van de Diensten buiten de overeengekomen locaties. 

6.     De Opdrachtgever dient zich maximaal in te spannen een goede uitvoering van de

        Overeenkomst mogelijk te maken en te bevorderen. De Opdrachtgever draagt er op eigen

        kosten en risico zorg voor dat alle informatie, vergunningen, Toegangsmiddelen,

        voorzieningen en overige middelen waarvan het Beveiligingsbedrijf heeft aangegeven dat deze

        noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, of waarvan de Opdrachtgever

        redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de

        Overeenkomst of het verlenen van de Diensten, tijdig aan het Beveiligingsbedrijf ter

        beschikking staan.

7.     Opdrachtgever verplicht zich om het Beveiligingsbedrijf in de

        gelegenheid te stellen de Overeenkomst uit te voeren onder omstandigheden die voldoen aan

        de wettelijke veiligheidseisen en andere toepasselijke voorschriften. Opdrachtgever draagt er

        zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan het Beveiligingsbedrijf aangeeft dat

        deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te

        begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan het

       Beveiligingsbedrijf wordt verstrekt. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting

        voldoet, heeft het Beveiligingsbedrijf het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te

        schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van Opdrachtgever, waaronder

        kosten van het door het Beveiligingsbedrijf zelf verkrijgen van die middelen, volgens redelijke

        tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.     Indien door het Beveiligingsbedrijf in het

        kader van de Overeenkomst Diensten worden verricht in of bij het object, draagt 

        Opdrachtgever

        zorg voor de door het Beveiligingsbedrijf gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in

        ieder geval communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening,

       toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO-uitrusting. De kosten hiervoor

        zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

9.     Alle door het Beveiligingsbedrijf geleverde of ter

        beschikking gestelde apparatuur, software, hulpmiddelen, Toegangsmiddelen, materialen en/of

        documenten blijven te allen tijde eigendom van het Beveiligingsbedrijf, tenzij schriftelijk 

        anders overeen gekomen.

10.   In het geval is overeengekomen dat de Overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd, kan het

       Beveiligingsbedrijf pas worden verplicht tot de uitvoering van een volgende fase, wanneer de

        voorgaande fases door de Opdrachtgever goedgekeurd zijn en betaald indien voor die fase één

        of meer separate facturen zijn gezonden.

11.   Wanneer de uitvoering van de Diensten wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de

        opdrachtgever verantwoordelijk is, kan het Beveiligingsbedrijf de voor hem daaruit

        voortvloeiende schade op de opdrachtgever verhalen.

12.   De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan

        het Beveiligingsbedrijf verstrekte informatie en uitvoeringsvoorschriften. 

13.   De Opdrachtgever draagt het risico voor schade verband houdende met alle door hem

        verstrekte of voorgeschreven plannen, ontwerpen, constructies, materialen, hulppersonen,

        leveranciers, uitvoeringsvoorschriften en door hem goedgekeurde ontwerpen of

        beveiligingsplannen van het Beveiligingsbedrijf. 

14.   In geval van verlies, beschadiging of disfunctioneren van Toegangsmiddelen in gebruik bij het

       Beveiligingsbedrijf, stelt het Beveiligingsbedrijf de Opdrachtgever daarvan zo spoedig

        mogelijk in kennis. Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de

        eventuele vervanging van de sloten, vervanging of blokkering van de toegangssystemen en/of

       Toegangsmiddelen, alsmede het verstrekken van nieuwe Toegangsmiddelen aan het

       Beveiligingsbedrijf.

15.   Controles of bezoeken naar aanleiding van een alarmmelding komen te allen tijde voor

        rekening van Opdrachtgever, ongeacht de oorzaak van de alarmmelding.

16.   Indien het Beveiligingsbedrijf een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert hij dat aan de

        opdrachtgever. Opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit. Het

       Beveiligingsbedrijf behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien het nalaten

        daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor het Beveiligingsbedrijf of indien het

       beveiligingsbedrijf door het nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit pleegt.

        aangifte door het Beveiligingsbedrijf geschiedt onder verantwoordelijkheid van

        Opdrachtgever. Het Beveiligingsbedrijf kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor

        schade van derden of Opdrachtgever ten gevolge van de aangifte. Opdrachtgever vrijwaart het

       Beveiligingsbedrijf voor alle aanspraken dienaangaande.

17.   Kosten welke opdrachtgever zelfstandig en/of met medewerking van derden maakt om een

        (mogelijk) strafbaar feit of feiten nader te onderzoeken of te ontdekken, kunnen niet bij Het

       Beveiligingsbedrijf in rekening worden gebracht tenzij Het Beveiligingsbedrijf hier vooraf

        schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 18. Wanneer de start en de voortgang van de

        Diensten wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk

       is, kan het Beveiligingsbedrijf de voor hem daaruit voortvloeiende schade op de Opdrachtgever

       verhalen.

 

 Artikel 5. Wijziging Overeenkomst

1.      Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke

         uitvoering daarvan noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, waaronder

         mede wordt begrepen het wijzigen van de omstandigheden of het risicoprofiel van de

         personen of objecten waar de werkzaamheden van het Beveiligingsbedrijf betrekking op heeft,

         zullen het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever hierover in overleg treden. 

2.      Een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst kan het tijdstip van voltooiing van de

         Overeenkomst beïnvloeden. Het Beveiligingsbedrijf zal de Opdrachtgever hiervan op de

          hoogte brengen. De Opdrachtgever kan zich in dat geval niet meer beroepen op de

         oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn. 

3.      Het Beveiligingsbedrijf is bevoegd om wanneer het uit de wijziging of aanvulling van de

         Overeenkomst voortvloeiende meer- of minderwerk financiële consequenties heeft, deze door

         te berekenen aan de Opdrachtgever. Het Beveiligingsbedrijf zal de Opdrachtgever hiervan

         vooraf op de hoogte brengen. 

4.      De verrekening van het meer- of minderwerk zal plaats vinden bij de einddeclaratie.

5.      Het Beveiligingsbedrijf is niet bevoegd kosten voor meerwerk in rekening te brengen wanneer

         de oorzaak van het meerwerk gelegen is in omstandigheden die het Beveiligingsbedrijf te

         verwijten zijn. 

6.      Het Beveiligingsbedrijf is bevoegd kostenverhogende omstandigheden waaraan een wettelijk

         voorschrift ten grondslag ligt, door te berekenen aan de Opdrachtgever.

 

Artikel 6. Leveringstermijn en voltooiing van de Overeenkomst

1.      Het Beveiligingsbedrijf zal zich inspannen de voltooiing van de Overeenkomst binnen de

         opgegeven periode of tijdvak te realiseren. Een overeengekomen periode, tijdvak,

         aanvangsdatum of einddatum is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is

        overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de Opdrachtgever het Beveiligingsbedrijf

         derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor nakoming te geven.

2.      Het Beveiligingsbedrijf brengt de Opdrachtgever desgewenst op de hoogte van de voltooiing

         van de uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever wordt geacht de uitvoering van de

         Overeenkomst, dan wel het resultaat van de werkzaamheden van het Beveiligingsbedrijf te

         hebben aanvaard i) wanneer hij dat aan het Beveiligingsbedrijf verklaart, of ii) indien hij niet

         binnen 2 werkdagen na de uitvoering van de Overeenkomst voltooid is, schriftelijk en

         onderbouwd daartegen bezwaar heeft gemaakt, voorzien van een opgave van de nog te

         verrichten werkzaamheden.

 

Artikel 7. Prijzen en betaling

1.      Alle door het Beveiligingsbedrijf in offertes, aanbiedingen of Overeenkomsten vermelde

         prijzen zijn exclusief belastingen, waaronder begrepen omzetbelasting (BTW), en andere van

         overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven. De in de offertes aan

         Consumenten vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

2.     Het Beveiligingsbedrijf is te allen tijde gerechtigd kostenverhogende omstandigheden waaraan

        een wettelijk voorschrift ten grondslag ligt, of stijgingen in de kosten die het gevolg zijn van

        buiten haar invloedssfeer gelegen omstandigheden of door verhoging van de inkoopprijzen,

        door te berekenen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is niet gerechtigd naar aanleiding

        van deze verhogingen de overeenkomst tussentijds te beëindigden. Indien de prijsverhoging

        plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, is de Opdrachtgever die

        handelt als Consument gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen binnen 30 dagen na

        kennisgeving van de betreffende aanpassing tegen de datum waarop de aanpassing in werking

        treedt, tenzij het Beveiligingsbedrijf naar aanleiding daarvan de aangekondigde aanpassing

        alsnog intrekt in welk geval de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke voorwaarden

        voortduurt.

3.     Betaling dient plaats te vinden zonder korting, opschorting of verrekening. Door de

        Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle

        verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst

        open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een

        latere factuur.

4.     Het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat de

        werkzaamheden, of de levering van producten of diensten, op basis van nacalculatie wordt

        uitgevoerd. Het Beveiligingsbedrijf brengt in dit geval de Opdrachtgever vooraf op de hoogte

        van het te hanteren uurtarief en de geschatte materiaalkosten. Bij gebreke daarvan geldt een

        redelijk uurtarief en redelijke materiaalkosten.

5.     Tenzij anders is overeengekomen, kan het Beveiligingsbedrijf geheel naar eigen keuze de

        verrichtte werkzaamheden in rekening te brengen door middel van voorschotnota’s,

        tussentijdse facturen en eindfacturen. 

6.     Betaling van de door het Beveiligingsbedrijf ingediende voorschotnota’s dient voor de aanvang

        van de uitvoering van de Overeenkomst plaats te vinden. Betaling van de overige facturen

        dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bezwaren tegen de hoogte van de

        declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

7.     De administratie van het Beveiligingsbedrijf strekt tot volledig bewijs ter zake hetgeen

        Opdrachtgever aan het beveiligingsbedrijf is verschuldigd behoudens door Opdrachtgever te

        leveren tegenbewijs.

8.     Indien het Beveiligingsbedrijf de uit hoofde van de Overeenkomst

        verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is deze, zonder dat aanmaning of ingebrekestelling

        noodzakelijk is, over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW

        verschuldigd onverminderd de overige rechten van het Beveiligingsbedrijf. De Opdrachtgever

        die als consument handelt, is de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd. Daarnaast

        is de Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de door het Beveiligingsbedrijf gemaakte,

        zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten. 

9.     Voor de hoogte van de buitengerechtelijke (incasso)kosten geldt het volgende:

       •        voor zover de   Opdrachtgever handelt als Consument, maakt het Beveiligingsbedrijf

                aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding van

                buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het

                Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand

                 bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien

                 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de het

                Beveiligingsbedrijf wordt voldaan; 

        •       voor zover de Opdrachtgever niet handelt als Consument, maakt het Beveiligingsbedrijf

                 in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en tevens in afwijking van

                 het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een

                vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan

                 worden als volgt worden vastgesteld: – over de eerste Euro 10.000,- : 15%; – over het

                meerdere tot Euro 25.000,- :10%; – over het meerdere tot Euro 50.000,- : 5%; met een

                minimum van Euro 250,-.  Indien het Beveiligingsbedrijf aantoont hogere kosten te

                hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1.     Het Beveiligingsbedrijf is jegens de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor directe

        schade, die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het Beveiligingsbedrijf of

        haar medewerkers en is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid en schade die door de

        lopende aansprakelijkheidsverzekering van het Beveiligingsbedrijf wordt gedekt.

2.     Het Beveiligingsbedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade in de volgende gevallen:

        •       het schade veroorzakende feit bij de uitvoering van de Overeenkomst reeds

               waarneembaar aanwezig was en de Opdrachtgever op dat moment daarvan geen melding

                heeft gemaakt;

        •      de schade het gevolg is van onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud van het te

               beveiligen object door de Opdrachtgever;

        •       zonder toestemming van het Beveiligingsbedrijf is afgeweken van het veiligheidsplan, 

                gegeven instructies of aanwijzingen;

        •       de Opdrachtgever het Beveiligingsbedrijf onvoldoende in de gelegenheid stelt de oorzaak

                van de schade weg te nemen.

3.      Indien het Beveiligingsbedrijf aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt

         tot directe en materiele schade die het uitsluitend gevolg is van een toerekenbare tekortkoming

         in de nakoming van de schriftelijk vastgelegde verplichtingen uit de Overeenkomst door het

        Beveiligingsbedrijf en Opdrachtgever het Beveiligingsbedrijf daarvoor tijdig in gebreke heeft

         gesteld waarbij het Beveiligingsbedrijf in de gelegenheid is gesteld het gebrek te herstellen.

4.      In geen geval is het Beveiligingsbedrijf aansprakelijk voor enige vorm van indirecte of

         gevolgschade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot vertragingsschade, omzet- of

         winstderving, gemiste besparingen, bedrijfsstoringen, verlies aan capaciteit of inzet van

         mensen of productiemiddelen en bedrijfssluiting.

5.      Schade dient binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering, door

         Opdrachtgever schriftelijk bij het

        beveiligingsbedrijf gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op schadevergoeding

         en alle overige aanspraken. Iedere aansprakelijkheid vervalt in ieder geval drie maanden na

         levering van de producten of diensten waar de schade mee samenhangt, tenzij de schade

         geldig en tijdig overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld.

6.      De aansprakelijkheid van

         het Beveiligingsbedrijf is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuur exclusief btw van

         de levering waar de schade mee verband houdt, doch met een maximum van EUR 20.000,-

         per gebeurtenis of samenhangende gebeurtenissen en tot maximaal EUR 60.000 per jaar.

         Onverminderd de voorgaande beperkingen, is de aansprakelijkheid voor schade in ieder geval

         beperkt tot het daadwerkelijk door de verzekeraar van het Beveiligingsbedrijf uitgekeerde

         bedrag.

7.      Het Beveiligingsbedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien i) het Beveiligingsbedrijf haar

         werkzaamheden heeft moeten uitvoeren zonder een goedgekeurd veiligheidsplan, of i) de

         schade het gevolg is van onjuistheid van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie, b)

         onvolkomenen die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens en

        Toegangsmiddelen, c) verlies of diefstal van Toegangsmiddelen, of d) problemen bij het

         bereiken van door Opdrachtgever opgegeven contactpersonen.

8.      De Opdrachtgever zal het Beveiligingsbedrijf schadeloos stellen voor en vrijwaren van alle

         aanspraken van derden (waaronder begrepen aanspraken van werknemers van het

        Beveiligingsbedrijf uit hoofde van schending van de artikelen 7:611 en 7:658 BW) verband

         houdende met de uitvoering van de Overeenkomst en schade die voor het Beveiligingsbedrijf

         kan ontstaan en die krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de  

         Opdrachtgever komt.

 

Artikel 9. Overmacht

1.       Indien de uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van overmacht wordt vertraagd of

          belemmert, is het Beveiligingsbedrijf gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te

          schorten of de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te beëindigen,

          zonder verplichting tot schadevergoeding. 

2.      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in

         de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet

          voorzien, waarop het Beveiligingsbedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het

         Beveiligingsbedrijf niet in staat is de verplichtingen na te komen, waaronder, maar niet

          beperkt tot werkstakingen, ziekte van personeelsleden, arbeidsgeschillen, stroom- computer-

          telefoon- en telefaxstoringen, disfunctioneren van alarmsystemen, ongewone verkeersdrukte

          of weersomstandigheden, tekortkomingen van derden, waaronder leveranciers en

          onderaannemers, die door het Beveiligingsbedrijf ten behoeve van de uitvoering van de

          Overeenkomst zijn ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door derden of

          maatregelen van overheidswege.

3.      Het Beveiligingsbedrijf is gerechtigd gedurende de

          periode dat de overmacht zich voordoet de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op

          te schorten. Het Beveiligingsbedrijf is niet tot enige schadevergoeding jegens de

          Opdrachtgever gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft

          kunnen nakomen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn partijen gehouden

          zo spoedig mogelijk in overleg te treden aangaande een redelijke oplossing van de ontstane

          situatie.

 

Artikel 10. Intellectueel eigendom

1.     De rechten van intellectuele eigendommen op alle documenten zoals tekeningen, afbeeldingen,

        technische beschrijvingen en ontwerpen die in het kader van een aanbieding, offerte of de 

        Overeenkomst tot stand zijn gebracht, berusten bij het Beveiligingsbedrijf. Het is de

        Opdrachtgever niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van het Beveiligingsbedrijf

        deze documenten te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden te verstrekken.

2.     Wanneer een aanbieding of offerte niet tot een Overeenkomst leidt, dient de Opdrachtgever alle

        tot die aanbieding of offerte behorende documenten op eerste verzoek van het

        Beveiligingsbedrijf retour te zenden of te vernietigen. 

 

Artikel 11. Zekerheid

1.     Wanneer na het sluiten van de Overeenkomst het Beveiligingsbedrijf er redelijkerwijs niet op

         kan vertrouwen dat de Opdrachtgever zijn

         betalingsverplichting volledig en tijdig zal nakomen, kan het Beveiligingsbedrijf van

         Opdrachtgever zekerheid bedingen voor al diens bestaande en toekomstige verplichtingen. Het

        Beveiligingsbedrijf is, zolang de zekerheidstelling uitblijft, bevoegd de uitvoering van de

        Overeenkomst op te schorten en/of, nadat Opdrachtgever daartoe in gebreke is gesteld, de

        Overeenkomst te ontbinden.

2.     Alle door het Beveiligingsbedrijf in het kader van de uitvoering

        van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde goederen,

        blijven eigendom van het Beveiligingsbedrijf totdat de Opdrachtgever al haar verplichtingen

        jegens het Beveiligingsbedrijf is nagekomen, waaronder begrepen de betaling van alle

        gedurende de looptijd van die overeenkomst verschuldigd(e) (te worden) bedragen alsmede

        eventuele vertragingsrente en/of incassokosten.

 

Artikel 12. Geheimhouding

1.      Het Beveiligingsbedrijf, de Opdrachtgever alsmede de door één der partijen in het kader van

         de opdracht ingeschakelde derden, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke

         informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben

         verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of

         als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, waaronder in elk geval begrepen het

        beveiligingsplan, de dienstenschema’s en instructies van het Beveiligingsbedrijf ter zake de 

         Diensten.

2.      Opdrachtgever erkent dat toegang tot en verspreiding van persoonlijke informatie van zichzelf

         of haar medewerkers, vertegenwoordigers of met haar gelieerde partijen in het belang van een

          juiste dienstverlening zoals in deze overeenkomst vastgelegd, noodzakelijk kan zijn.

         Opdrachtgever vrijwaart het Beveiligingsbedrijf voor eventuele aanspraken van derden die

         daarmee samenhangen. 

 

Artikel 13. Beëindiging en opschorting

1.      Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt dat een Overeenkomst voor

         onbepaalde tijd slechts kan worden opgezegd met inachtneming van een Opzegtermijn van zes

         (6) maanden.

2.      Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd en slechts tegen

         het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Bij

         gebreke van een tijdige opzegging wordt de Overeenkomst opnieuw voor dezelfde periode en

         onder dezelfde voorwaarden voortgezet, totdat die rechtsgeldig wordt beëindigd. In afwijking

         van het voorgaande geldt voor een Opdrachtgever die handelt als consument dat de

         Overeenkomst van rechtswege eindigt na afloop van de looptijd van de Overeenkomst. Indien

         de Overeenkomst vervolgens stilzwijgend wordt voortgezet geldt die voor onbepaalde tijd en

         kan die te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) maanden schriftelijk

         per aangetekende post worden opgezegd.

3.      Het Beveiligingsbedrijf is onder meer bevoegd de

         uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang

         kosteloos te beëdigingen of ontbinden, één en ander onverminderd het recht van het

        Beveiligingsbedrijf om schadevergoeding te vorderen, indien:

 •               de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of daartoe een aanvraag is

                  ingediend, aan Opdrachtgever (voorlopig) surséance van betaling is verleend of is

                 toegelaten tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

4.     Het Beveiligingsbedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien i) het Beveiligingsbedrijf haar

        werkzaamheden heeft moeten uitvoeren zonder een goedgekeurd veiligheidsplan, of i) de

        schade het gevolg is van onjuistheid van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie, b)

        onvolkomenen die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens en

       Toegangsmiddelen, c) verlies of diefstal van Toegangsmiddelen, of d) problemen bij het

        bereiken van door Opdrachtgever opgegeven contactpersonen.

5.     De Opdrachtgever zal het Beveiligingsbedrijf schadeloos stellen voor en vrijwaren van alle

        aanspraken van derden (waaronder begrepen aanspraken van werknemers van het

       Beveiligingsbedrijf uit hoofde van schending van de artikelen 7:611 en 7:658 BW) verband

        houdende met de uitvoering van de Overeenkomst en schade die voor het Beveiligingsbedrijf

        kan ontstaan en die krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de

        Opdrachtgever komt.

 

Artikel 9. Overmacht

1.      Indien de uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van overmacht wordt vertraagd of

         belemmert, is het Beveiligingsbedrijf gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te

         schorten of de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te beëindigen,

         zonder verplichting tot schadevergoeding. 

2.      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in

         de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet

         voorzien, waarop het Beveiligingsbedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het

        Beveiligingsbedrijf niet in staat is de verplichtingen na te komen, waaronder, maar niet

         beperkt tot werkstakingen, ziekte van personeelsleden, arbeidsgeschillen, stroom- computer-

         telefoon- en telefaxstoringen, disfunctioneren van alarmsystemen, ongewone verkeersdrukte

         of weersomstandigheden, tekortkomingen van derden, waaronder leveranciers en

        onderaannemers, die door het Beveiligingsbedrijf ten behoeve van de uitvoering van de

         Overeenkomst zijn ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door derden of

         maatregelen van overheidswege.

3.      Het Beveiligingsbedrijf is gerechtigd gedurende de

         periode dat de overmacht zich voordoet de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op

         te schorten. Het Beveiligingsbedrijf is niet tot enige schadevergoeding jegens de

         Opdrachtgever gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft

         kunnen nakomen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn partijen gehouden

         zo spoedig mogelijk in overleg te treden aangaande een redelijke oplossing van de ontstane

         situatie.

 

Artikel 10. Intellectueel eigendom

1.       De rechten van intellectuele eigendommen op alle documenten zoals tekeningen,

          afbeeldingen, technische beschrijvingen en ontwerpen die in het kader van een aanbieding,

          offerte of de Overeenkomst tot stand zijn gebracht, berusten bij het Beveiligingsbedrijf. Het is

          de Opdrachtgever niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van het

         Beveiligingsbedrijf deze documenten te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden te

          verstrekken.

2.       Wanneer een aanbieding of offerte niet tot een Overeenkomst leidt, dient de Opdrachtgever

          alle tot die aanbieding of offerte behorende documenten op eerste verzoek van het

         Beveiligingsbedrijf retour te zenden of te vernietigen. 

 

Artikel 11. Zekerheid

1.      Wanneer na het sluiten van de Overeenkomst het Beveiligingsbedrijf er redelijkerwijs niet op

          kan vertrouwen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting volledig en tijdig zal

          nakomen, kan het Beveiligingsbedrijf van Opdrachtgever zekerheid bedingen voor al diens

          bestaande en toekomstige verplichtingen. Het Beveiligingsbedrijf is, zolang de

       zekerheidstelling uitblijft, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of,

        nadat Opdrachtgever daartoe in gebreke is gesteld, de Overeenkomst te ontbinden.

2.     Alle door het Beveiligingsbedrijf in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan de

        Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde goederen, blijven eigendom van het

       Beveiligingsbedrijf totdat de Opdrachtgever al haar verplichtingen jegens het

       Beveiligingsbedrijf is nagekomen, waaronder begrepen de betaling van alle gedurende de

        looptijd van die overeenkomst verschuldigd(e) (te worden) bedragen alsmede eventuele

        vertragingsrente en/of incassokosten.

 

Artikel 12. Geheimhouding

1.      Het Beveiligingsbedrijf, de Opdrachtgever alsmede de door één der partijen in het kader van

         de opdracht ingeschakelde derden, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke

         informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben

         verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of

         als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, waaronder in elk geval begrepen het

        beveiligingsplan, de dienstenschema’s en instructies van het Beveiligingsbedrijf ter zake de

         Diensten.

2.      Opdrachtgever erkent dat toegang tot en verspreiding van persoonlijke informatie van zichzelf

         of haar medewerkers, vertegenwoordigers of met haar gelieerde partijen in het belang van een

         juiste dienstverlening zoals in deze overeenkomst vastgelegd, noodzakelijk kan zijn.

         Opdrachtgever vrijwaart het Beveiligingsbedrijf voor eventuele aanspraken van derden die

         daarmee samenhangen. 

 

Artikel 13. Beëindiging en opschorting

1.       Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt dat een Overeenkomst voor

          onbepaalde tijd slechts kan worden opgezegd met inachtneming van een Opzegtermijn van

          zes (6) maanden. 

2.       Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden

          opgezegd en slechts tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn

          van drie (3) maanden. Bij gebreke van een tijdige opzegging wordt de Overeenkomst

          opnieuw voor dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden voortgezet, totdat die

          rechtsgeldig wordt beëindigd. In afwijking van het voorgaande geldt voor een Opdrachtgever

          die handelt als consument dat de Overeenkomst van rechtswege eindigt na afloop van de

          looptijd van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst vervolgens stilzwijgend wordt

          voortgezet geldt die voor onbepaalde tijd en kan die te allen tijde met inachtneming van een

          opzegtermijn van zes (6) maanden schriftelijk per aangetekende post worden opgezegd.

3.      Het Beveiligingsbedrijf is onder meer bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te

         schorten of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang kosteloos te beëdigingen of

         ontbinden, één en ander onverminderd het recht van het Beveiligingsbedrijf om

        schadevergoeding te vorderen, indien: 

         •       de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of daartoe een aanvraag is  

                 ingediend, aan Opdrachtgever (voorlopig) surséance van betaling is verleend of is

                 toegelaten tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke

                 Personen;

          •      de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig

                 nakomt; • na het sluiten van de Overeenkomst het Beveiligingsbedrijf ter kennis

                 gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat i) de Opdrachtgever haar

                 verplichtingen niet zal nakomen, of ii) het Beveiligingsbedrijf de Overeenkomst niet als

                  goed opdrachtnemer kan uitvoeren; • na het sluiten van de Overeenkomst er een

                 zodanige wijziging is van omstandigheden dat het Beveiligingsbedrijf de Overeenkomst

                  niet meer wil of kan uitvoeren, dan wel niet meer onder gelijke voorwaarden; 

          •      het Beveiligingsbedrijf de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd

                  heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel

                 onvoldoende is;

          •      de verzekeringsdekking van het Beveiligingsbedrijf met betrekking tot de Overeenkomst

                 of Diensten om welke reden dan ook komt te vervallen of ingrijpend wordt gewijzigd;

          •      er sprake is van een wijziging in de wet- en regelgeving met ingrijpende gevolgen voor

                 de verplichtingen van het Beveiligingsbedrijf uit hoofde van de Overeenkomst.  

4.              Bij beëindiging van de Overeenkomst zijn alle vorderingen van het Beveiligingsbedrijf

                 op de Opdrachtgever direct opeisbaar, is de Opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke

                teruggave van alle nog niet betaalde zaken en heeft het Beveiligingsbedrijf het recht en

                 wordt zij hierbij door Opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd zich al dan niet met

                gebruikmaking van de Toegangsmiddelen toegang te verschaffen tot de terreinen en

                gebouwen van de Opdrachtgever, deze te betreden en  de betreffende zaken in bezit te

                 nemen.

5.              De Opdrachtgever is slechts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden in geval van een

                toerekenbare tekortkoming door het Beveiligingsbedrijf die ontbinding rechtvaardigt en

                 het Beveiligingsbedrijf daarbij na voorafgaande ingebrekestelling door Opdrachtgever in

                verzuim is.

6.              Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal

                waarvan het Beveiligingsbedrijf zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of

                 zich pleegt te bedienen, of de omstandigheden met betrekking tot de personen of objecten

                 waar de werkzaamheden van het Beveiligingsbedrijf betrekking op heeft welke van dien

                 aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate

                bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder

                 de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is het

                Beveiligingsbedrijf bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

1.      Op de Overeenkomst tussen het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever, met inbegrip van de

         totstandkoming en uitvoering daarvan en eventueel daarmee samenhangende geschillen, is

         uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2.      Alle geschillen tussen het Beveiligingsbedrijf

         en de Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter in

         het arrondissement waar het Beveiligingsbedrijf gevestigd is, dan wel – indien de

         Opdrachtgever een Consument is – het arrondissement waar de Opdrachtgever gevestigd is.

 

 

BIJZONDERE DIENSTEN

 

Artikel 15. Alarmcentrale

1.      De alarmcentraledienst is een dienst waarbij de aangewezen alarmcentrale meldingen van

         specifieke beveiligingsapparatuur ontvangt en verwerkt om vervolgens de instanties en/of

         personen te waarschuwen conform de Overeenkomst en/of schriftelijke instructies door

         Opdrachtgever.

2.      Het Beveiligingsbedrijf zal daarbij zoveel mogelijk de door Opdrachtgever

         schriftelijk opgegeven volgorde aanhouden, maar is daaraan niet gebonden. Het

        Beveiligingsbedrijf staat niet in voor de bereikbaarheid, het handelen, nalaten of overig

         (adequaat) ingrijpen door de gewaarschuwde personen en/of (overheids)instanties.

3.      Indien de melding daartoe aanleiding geeft, ter beoordeling van het Beveiligingsbedrijf, is het

         Beveiligingsbedrijf gerechtigd voor rekening van Opdrachtgever te situatie ter plaatse te

         onderzoeken, uitsluitend indien en voor zover zulks onderdeel is van de Diensten.

4.      Het Beveiligingsbedrijf heeft het recht gegevens afkomstig van Opdrachtgever op te (laten)

         slaan in een digitale databank. Op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal het

        Beveiligingsbedrijf een actueel overzicht van de in de databank geregistreerde gegevens

        toezenden. 

5.      Indien de door de alarmcentrale geregistreerde signalen afwijken van de alarminstallatie en/of

         van Opdrachtgever, zijn de gegevens van de door het Beveiligingsbedrijf gebruikte

         alarmcentrale doorslaggevend.

6.      Mede ter voorkoming van nodeloze alarmering van de politie en/of andere overheidsinstanties

         heeft het Beveiligingsbedrijf het recht een alarmmelding eerst bij Opdrachtgever te verifiëren.

         Bij meer dan 5 nodeloze alarmmeldingen heeft het Beveiligingsbedrijf het recht een bedrag

         van € 25,00 exclusief BTW per nodeloze melding in rekening te brengen dan wel, na

         schriftelijke waarschuwing, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

7.      Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de plaatsing van een alarminstallatie die geschikt is

         om aangesloten te worden op de alarmcentrale van het Beveiligingsbedrijf, de instandhouding

         van de verbinding, het tijdig in- en uitschakelen van de alarminstallatie en het gebruik van de

        alarminstallatie overeenkomstig de instructies/gebruiksaanwijzing. 

8.      Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de instructie van derden (waaronder haar

         medewerkers) die met het oog op de correcte uitvoering van deze Overeenkomst op de hoogte

         dienen te zijn van de bedieningsvoorschriften van de alarminstallatie en de procedure die

         gevolgd wordt bij een alarmmelding.

9.      Het Beveiligingsbedrijf is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van storingen of gebreken

         aan de alarminstallatie, alarmcentrale en/of de verbinding, door welke oorzaak ook.

10.    Opdrachtgever is verplicht het Beveiligingsbedrijf toegang te verlenen tot het object voor het

         verrichten van noodzakelijke werkzaamheden aan de alarminstallatie.

11.    De alarmcentraledienst heeft slechts de functie van signalering en garandeert Opdrachtgever

         niet het voorkomen of achterwege blijven van schade toebrengende oorzaken.

 

Artikel 16 Video-observatiedienst

1.      De video-observatiedienst is een dienst waarbij het Beveiligingsbedrijf zich verplicht om een

         alarmmelding die bij de video-observatiecentrale binnenkomt te verifiëren door te trachten een

         verbinding tot stand te brengen met de bij Opdrachtgever geplaatste opnameapparatuur om

         vervolgens de instanties en/of personen te waarschuwen conform de Overeenkomst en/of

         schriftelijke instructies door Opdrachtgever.

2.      Het bepaalde in de artikelen 15.2 tot en met 15.11 van deze voorwaarden is – mutatis

         mutandis – van overeenkomstige toepassing op de video-observatiedienst.

3.      Bij preventief cameratoezicht voert het Beveiligingsbedrijf overeenkomstig een met

         Opdrachtgever vooraf overeengekomen tijdsschema preventief toezicht uit via een

        videoverbinding met het te beveiligen object.

4.      De beeldkwaliteit van de videobeelden kan variëren, waardoor het Beveiligingsbedrijf niet

         kan instaan voor juiste en/of volledige waarneming.

 

 

Artikel 17. Boodschappendienst

1.      De boodschappendienst is een dienst waarbij het Beveiligingsbedrijf zich verplicht om een

         boodschap die bij de centrale binnenkomt door te geven, of een gesprek door te verbinden aan

         de overeengekomen personen conform de Overeenkomst en/of schriftelijke instructies door

         Opdrachtgever.

2.      Het bepaalde in de artikelen 15.2 tot en met 15.11 van deze voorwaarden is – mutatis

         mutandis – van overeenkomstige toepassing op de boodschappendienst.

3.      Het Beveiligingsbedrijf is slechts gehouden boodschappen door te geven. Het

        Beveiligingsbedrijf zal niet ingaan op verzoeken om informatie of commentaar en zal geen

         klachten in behandeling nemen. Het Beveiligingsbedrijf is niet aansprakelijk voor schade die

         verband houdt met de onbereikbaarheid van de opgegeven personen.

4.      Indien het werkelijk aantal door te geven boodschappen, gemeten over een periode van drie

         maanden, hoger blijkt te zijn dan overeengekomen, zal het Beveiligingsbedrijf het aantal extra

         boodschappen in rekening brengen, naar evenredigheid van de vergoeding voor het

         overeengekomen aantal boodschappen.

5.      Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de telefoon van Opdrachtgever wordt

         doorgeschakeld naar de centrale van het Beveiligingsbedrijf, dan wel dat bellers tussen de

         overeengekomen tijdstippen contact opnemen met de centrale van het Beveiligingsbedrijf via

         de daartoe aangewezen telefoonverbinding of nummer.

 

Artikel 18. Alarmopvolging en mobiele surveillancedienst

1.      De mobiele surveillancedienst is een dienst waarbij een medewerker naar aanleiding van een

        (alarm)melding, of – indien zulks is overeen gekomen – naar aanleiding van eigen

          waarneming of inschatting van de omstandigheden of situatie, ter plaatse een onderzoek

          instelt. De surveillancedienst kan ook bestaan uit het openen- en/of sluiten van een object

          en/of het uitvoeren van preventieve controleronden indien zulks is overeengekomen. 

2.       De Diensten zullen geen betrekking hebben op geschillen of conflicten tussen de

          Opdrachtgever en derden. Het Beveiligingsbedrijf is niet gehouden zich bloot te stellen aan

          geweld of een gewelddadige omstandigheden. 

3.       Het bepaalde in de artikelen 15.2 tot en met 15.11 van deze voorwaarden is – mutatis

          mutandis – van overeenkomstige toepassing op de alarmopvolging en mobiele

         surveillancedienst.

4.       Het Beveiligingsbedrijf is niet aansprakelijk voor vertragingen bij het uitvoeren van de

          Diensten die het gevolg zijn van externe omstandigheden, zoals verkeersdrukte en

         weersomstandigheden.

5.       Indien Opdrachtgever niet is aangesloten bij de alarmcentrale van het Beveiligingsbedrijf,

          maar bij een externe alarmcentrale, is het Beveiligingsbedrijf nimmer verantwoordelijk of

          aansprakelijk voor het functioneren van die externe alarmcentrale en de onjuistheid van de

          door die externe alarmcentrale verstrekte gegevens. De externe alarmcentrale is

         verantwoordelijk voor de registratie en mutatie van de waarschuwingsadressen en

          actiepatronen en draagt er zorg voor dat contact wordt opgenomen met de door

          Opdrachtgever opgegeven personen. Voor het geval registratie en mutatie toch door de

          alarmcentrale van het Beveiligingsbedrijf plaatsvindt, geldt het bepaalde in de artikelen 15.2

            tot en met 15.11 van deze voorwaarden.

6.       Een nodeloze controle zal, ongeacht de oorzaak, als alarmopvolging worden aangemerkt en

          aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien het Beveiligingsbedrijf surveillant op

          verzoek van Opdrachtgever naar een object moet komen, terwijl geen sprake is van een

          alarmmelding, zal aan Opdrachtgever eveneens een alarmopvolging in rekening kunnen

          worden gebracht.

7.       De controles of bezoeken van het Beveiligingsbedrijf aan een object kunnen deel uitmaken

          van een ronde die tevens inspecties van objecten van andere opdrachtgevers omvat, teneinde

          de kosten van de beveiliging tot een redelijk niveau te beperken. Het Beveiligingsbedrijf kan

          genoodzaakt zijn om een ander object met spoed te onderzoeken of assistentie te verlenen

          waardoor de controle van het object van Opdrachtgever incidenteel kan worden vertraagd,

          onderbroken of overgeslagen. Voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van een

          dergelijke verhindering is het Beveiligingsbedrijf niet aansprakelijk. 

8.       Het Beveiligingsbedrijf is niet aansprakelijk voor vertragingen van openingen en sluitingen

          van het object die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, zoals ongewone

          verkeersdrukte en weersomstandigheden.

 

Artikel 19. Objectbeveiliging

1.     Objectbeveiliging is een dienst waarbij het Beveiligingsbedrijf zich verplicht om een

         overeengekomen object te beveiligen conform de Overeenkomst en/of schriftelijke instructies

         door Opdrachtgever.

2.      Het bepaalde in de artikelen 15.2 tot en met 15.11 en 18.4 tot en met 18.8 van deze

         voorwaarden is – mutatis mutandis – van overeenkomstige toepassing op de objectbeveiliging. 3.      Het Beveiligingsbedrijf zal de benodigde medewerkers beschikbaar stellen overeenkomstig

         een met Opdrachtgever overeengekomen rooster. Extra uren zullen Opdrachtgever

         afzonderlijk in rekening worden gebracht. Voor een korte dienst (minder dan drie uur) wordt

         tenminste drie uur in rekening gebracht.

4.      Indien door het Beveiligingsbedrijf op verzoek van

         Opdrachtgever minder uren worden geleverd dan waarin het rooster voorziet, leidt dat niet tot

         een vermindering van de prijs.

5.      Het Beveiligingsbedrijf zal de voor het object geldende

         reglementen en/of huisregels naleven, voor zover de door het Beveiligingsbedrijf te verrichten

         taken dat toelaten. 

 

Artikel 20. Overige diensten

1.      Indien het Beveiligingsbedrijf wordt ingeschakeld voor het leveren van overige

        beveiligingsdiensten, zal het Beveiligingsbedrijf alleen kunnen worden aangesproken op

         nakoming van de schriftelijk overeen gekomen diensten of schriftelijk gegeven en door het

        Beveiligingsbedrijf aanvaarde instructies van de Opdrachtgever.

2.      Tenzij anders overeen gekomen is Opdrachtgever voor de overige diensten een redelijke

         vergoeding verschuldigd over de volledig duur van de geleverde diensten (op basis

         van gewerkte uren) en voor het Beveiligingsbedrijf gemaakte onkosten. Indien buiten de

         gebruikelijke kantoortijden of werkdagen werkzaamheden worden verricht, of in geval van

         overuren, worden de bij het Beveiligingsbedrijf geldende toeslagen toegepast.

3.      Het Beveiligingsbedrijf factureert in beginsel aan de hand van ingevulde tijdstaten. Het

        Beveiligingsbedrijf is gerechtigd maar niet gehouden Opdrachtgever te verzoeken de tijdstaten

         voor akkoord te tekenen. Indien Opdrachtgever zulks weigert, heeft het Beveiligingsbedrijf

         het recht het aantal door de medewerkers gewerkte uren zelf vast te stellen overeenkomstig de

         opgave van de medewerkers dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op

         de overeengekomen duur of naar keuze van het Beveiligingsbedrijf, in redelijkheid te   

         schatten.

4.      De Opdrachtgever dient er voor in te staan dat de objectiviteit en/of integriteit van het

        Beveiligingsbedrijf zal zijn gewaarborgd, bij gebreke daarvan is het Beveiligingsbedrijf

         gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling onmiddellijk te beëindigen of

        ontbinden. 

5.      Indien overeen gekomen zal het Beveiligingsbedrijf ter afsluiting van de uitgevoerde opdracht

         aan de Opdrachtgever verslag uitbrengen van de resultaten van de Diensten.